Voeg ook onze Facebook Pagina Samen Voor Pekela toe voor nog meer actueel nieuws
https://nl-nl.facebook.com/samenvoorpekela/

SAMEN VOOR PEKELA

De Partij Voor Boven Nieuwe En Oude Pekela

SAMEN VOOR PEKELA

DE PARTIJ VOOR BOVEN NIEUWE EN OUDE PEKELA

Het antwoord van Samen Voor Pekela op de brief van het Veendammer College van B&W om alsnog een onderzoek te laten verrichten naar een bestuurlijke fusie tussen beide gemeenten.

Tijdens de raadsvergadering van 20 november 2018.


Voorzitter.

In het jaar 2013 kregen wij als gemeenteraad het rapport Grenzeloos Gunnen van de commissie Jansen één onder ogen. Doel van de visitatiecommissie Bestuurlijk Groningen was het opschalen naar gemeenten met circa honderd duizend inwoners. Na alle reacties op dit rapport, produceerde de commissie Jansen een aangepast rapport, genoemd “Jansen twee”.

Kosten noch moeite werden bespaard in de opdracht richting het advies bureau Berenschot om te verkennen of een fusie tussen de gemeenten Stadskanaal Veendam en Pekela voordeel op zou leveren. De conclusies van Berenschot waren duidelijk. Een fusie tussen de drie gemeenten met vergelijkbare problematieken zou zinvol en positief zijn voor de ontwikkeling van de gehele regio. Een gebied waar de werkloosheid hoog is, veel mensen arbeidsongeschikt zijn, praktisch en/of ongeschoold zijn . Een regio met een grote sociale problematiek heeft meer bestuurskracht nodig om de problemen het hoofd te bieden was de conclusie van Berenschot. De gemeenteraden van Stadskanaal en Pekela stemden in meerderheid voor opschaling . Veendam stemde met de hen moverende reden tegen. Waardoor een eventuele herindeling van de baan was.

Pekela werkte toen reeds ambtelijk samen in de gemeenschappelijke regeling “de Kompanjie”

De feiten zijn, dat Pekela in het verleden door o.a. een hoog ziekte verzuim bij sociale zaken en de decentralisatie van het rijk, genoodzaakt was om hulp te zoeken zodat het ambtenaren apparaat op peil kon worden gehouden. De jaren daarna werkte men aan een samenwerkingsverband tussen een vijftal gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal, Veendam, Menterwolde en Pekela. De bedoeling was een regionale werkorganisatie die alle taken voor de genoemde gemeenten zou uitvoeren. Na afhaken van achter een volgens de Gemeenten Bellingwedde Stadskanaal en Menterwolde hakten de gemeenten Veendam en Pekela de knoop door en vormden in 2011 de Kompanjie. Samen Voor Pekela zag in het vormen van de Kompanjie de mogelijkheid om een zelfstandige gemeente te blijven waarin men bestuurlijk op eigen benen kon staan. Nu 7 jaren verder met de nodige bestuurlijk beslommeringen en hobbels binnen de aansturing van de Kompanjie zijn we waar we nu staan. Niet geheel perfect maar wel een organisatie waar de kosten zijn gedaald de kwetsbaarheid is afgenomen en de kwaliteit is gegroeid en we dus vooruitgang boeken.

Na vele onderzoeken, aanbevelingen en kosten stemden wij, in februari 2017 in met een fusie tussen Stadskanaal Veendam en Pekela. En conformeerden wij ons aan de onderzoek conclusies van het Bureau Berenschot. Wij zijn er van overtuigd, dat de schaal van Pekela te klein is om de haar opgelegde taken uit te voeren. Zo zijn er in alle drie gemeenten inmiddels waarnemers als burgemeesters benoemd met ,nemen wij aan, de opdracht de bestuurlijke verhoudingen te harmoniseren. Waarbij wij onderkennen dat burgemeesters dit niet alleen kunnen en dat zij daarvoor de ruimte van wethouders en raadsleden nodig hebben.

Veendam vraagt ons nu, naar aanleiding van het rapport Bakker, opnieuw een onderzoek te doen naar een samenvoeging van de gemeenten Pekela en Veendam.

Samen Voor Pekela heeft geen behoefte aan een nieuw onderzoek en de daarmee gepaarde kosten. Je wilt een fusie of je wilt het niet. Daar is geen onderzoek meer voor nodig.

Voorzitter,

Pekela behoord historisch gezien bij de Veenkoloniën, Pekela is een Veenkoloniale gemeente en dat de oriëntatie van de inwoners soms anders is doet daar niets aan af.

Het is zorgelijk dat de regio Oost Groningen al jaren achter blijft in de sociaal en economische ontwikkeling ten opzichte van de rest van Nederland . Terwijl de geschiedenis leert dat het zoveel anders kan zijn.

Samen Voor Pekela ziet als oplossing voor de problematiek in Oost Groningen een opschaling van gemeenten naar het niveau, Stadskanaal, Veendam en Pekela de SVP gemeenten.

Pekela ligt in het midden van Oost Groningen. Bestuurders moeten werken aan een arbeidsregio Oost Groningen zoals aanvankelijk bedoeld in het akkoord van Westerlee. Het is bedroevend hoe men hier in Oost Groningen over de hoofden van de bevolking met de beschikbare miljoenen om is gegaan.

Bestuurders moeten persoonlijke tegenstellingen achter zich laten en zich dienstbaar maken voor hun gemeenschap en de regio waarin wij wonen. De moed hebben om compromissen te sluiten.

Samen Voor Pekela heeft zich serieus over die vraag gebogen en komt tot de volgend conclusies.


  • Voor de korte termijn willen wij door met de Kompanjie en zo nodig de organisatie versterken. Wij willen door. Het ontvlechten van de Kompanjie is voor ons geen optie.
  • Wij verwachten van het bestuur van “de Kompanjie” dat men werkt aan consensus, dit in het belang van haar medewerkers en haar inwoners.
  • Voor de langere termijn verwachten wij van de verantwoordelijke bestuurders dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en gaan werken aan de vorming een SVP gemeente.
  • Samen voor Pekela wil benadrukken geen behoefte te hebben aan nieuwe experimenten met dienst verleningsovereenkomsten met de gemeenten Oldambt of Stadskanaal.
  • Wij verzoeken het college van B&W van Pekela zich in te zetten voor een harmonieuze en zakelijke opstelling om van de Kompanjie een succes te maken. 


Namens de fractie van Samen Voor Pekela
Deurbroezen!

(Gaan voor wat je wilt bereiken!)

 

Beste Pekelders,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Samen Voor Pekela voor de periode 2018-2022. Samen Voor Pekela is een lokale partij die opkomt voor de belangen van de inwoners van Pekela. Doordat wij een lokale partij zijn, zijn we niet gebonden aan landelijke standpunten van welke politieke partij dan ook.

Samen Voor Pekela heeft zich als lokale partij ontwikkeld die in staat is te besturen met oog voor de belangen van de inwoners van Pekela. Steeds stellen wij ons de vraag: “behartigen we de belangen van onze inwoners?”

Samen Voor Pekela richt zich op zaken die voor de Pekelders belangrijk zijn, zoals economie, werkgelegenheid en vooral leefbaarheid. Wij vinden in dit kader de samenwerking met de regio van groot belang. Samen sta je sterker dan alleen! Ook staan wij vanuit dit standpunt positief tegenover een toekomstige herindeling. De gemeenteraad is na uitgebreid onderzoek tot de conclusie gekomen dat een fusie met andere gemeenten noodzakelijk is om problemen zoals economische achterstand, werkloosheid, scholing en sociale achterstand het hoofd te bieden.

De afgelopen 8 jaar hebben wij bestuursverantwoordelijkheid gedragen en hebben wij laten zien dat wij er zijn voor u als inwoner van Pekela. Samen Voor Pekela heeft in haar verkiezingsprogramma’s  2010-2014 ‘Frisse wind’ en  2014-2018 ‘Wij zullen doorgaan’ een aantal speerpunten benoemd. In dit programma  verantwoorden wij ons voor de behaalde resultaten in de afgelopen jaren. Veel van onze programma’s hebben we uitgevoerd. Tevens geven wij weer wat we de komende vier jaar willen bereiken.

‘Deurbroezen!’ luidt ons verkiezingsprogramma. Waarom? Met klagen en negatief denken bereik je niets. Natuurlijk gaan er af en toe dingen mis en er mag dan gemopperd worden. Maar dit mag niet de overhand krijgen. We wonen in een prachtig dorp waar we de afgelopen jaren vooral mooie dingen hebben gerealiseerd. Zo zijn we in Pekela volop bezig geweest om het dorp krimpbestendig te maken, is het centrum van Nieuwe Pekela prachtig geworden en wordt er momenteel druk gewerkt om van het centrum van Oude Pekela weer aanzien te geven. Zaken om trots op te zijn. Tegelijkertijd beseffen we ook dat er nog een hoop te doen is, daarom zeggen we als Samen Voor Pekela: Nait soezen, moar deurbroezen!

 

Op 21 maart 2018 gaan we weer met zijn allen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Wij willen de komende 4 jaar wederom in de gemeenteraad opkomen voor de belangen van de Pekelders. Stem daarom op 21 maart 2018 op Samen Voor Pekela.

 

 

 

 

1. Opknappen van buurten en straten en versterken van de leefbaarheid

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Er is een excessenregeling in de welstandsnota opgenomen waarmee eigenaren van bouwvallige panden worden aangeschreven;

ü  Tien panden zijn  voorlopig op een ‘krottenlijst’ geplaatst waarvan inmiddels drie pandeigenaren zijn aangeschreven;

ü  Er is een subsidieregeling van € 10.000 per woning voor krotopruiming ingesteld;

ü  Een gedeelte van het centrum in Oude Pekela is gesloopt om het toekomstbestendig te maken;

ü  Meer geld beschikbaar gesteld voor onderhoud van wegen met zichtbaar resultaat;

ü  Lantaarnpalen zijn vervangen en het groenonderhoud is verbeterd.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Realiseren van ‘Centrum Ontwikkelingsplan Oude Pekela’ om de leefbaarheid in Pekela te vergroten;

Ø  Doorgaan met het aanschrijven van eigenaren van bouwvallige panden;

Ø  Onderhoud van wegen, openbare verlichting en groen wordt voortgezet;

Ø  Beplanting vervangen waar nodig en waar het kan het groen onderhoudsarm maken;

Ø  Optimaal onderhoud van bomen en herplantingsplicht bij kappen van bomen;

Ø  Behouden van monumentale bomen;

Ø  Oprichten bomenfonds. Voor iedere gekapte boom wordt een bijdrage voor het bomenfonds gevraagd om restauratie van monumentale bomen mogelijk te maken.

 

 

2. Een nog betere uitstraling van Pekela

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Geen bouwvergunningen afgegeven die het aanzicht van Pekela in negatieve zin beïnvloeden;

ü  Handhaven gratis parkeren in Pekela;

ü  Groot onderhoud aan bruggen en beschoeiing van het Pekelderdiep;

ü  Realisatie kinderboerderij Hugo de Groot park;

ü  Ligplaatsenverordening voor boten vastgesteld;

ü  Medewerking verleend aan ‘Pekels Goud’.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Inzetten op bewustwording van vermindering van zwerfvuil;

Ø  Sterk maken voor opruimen rommeltuinen;

Ø  Structureel schoonmaken van verkeersborden en bruggen;

Ø  Rechtzetten van verkeersborden en lantaarnpalen;

Ø  Voorkomen van spookboten in het Pekelderdiep;

Ø  Werken aan imago verbetering;

 

 

 

3. Verbeteren van (verkeers)veiligheid

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Aanstellen van drie wijkagenten en in samenwerking met Veendam aanstellen van stagiaires van aankomende boa’s  zodat er meer uren beschikbaar zijn voor handhaving;

ü  Oprichten team openbare orde en veiligheid. Dit team pakt de zwaarste handhavingszaken aan;

ü  Verhalen van schade op daders van vandalisme;

ü  Structureel verbeterd van openbare verlichting door het aanbrengen van ledverlichting;

ü  Rondom scholen zijn verkeersveiligheidsmaatregelen genomen;

ü  Voor Boven Pekela is een verkeersveiligheidsplan opgesteld die nu wordt uitgevoerd;

ü  Instellen 30 km zones;

ü  Regelmatig met bewoners overlegd over verbeteren verkeersveiligheid;

ü  In samenwerking  met Veilig Verkeer Pekela zijn een drietal smileys geplaatst.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Meer politie en boa’s op straat;

Ø  Vandalisme aan gemeentelijke en particuliere eigendommen tot een minimum beperken;

Ø  Maatschappelijk ongewenst gedrag voorkomen door intensieve samenwerking van scholen, sportverenigingen, professionals en het sociaal team; 

Ø  Uitbreiden buurtbemiddeling door professionals en vrijwilligers;  

Ø  Samen met de woningcorporaties buurtconciërges inzetten

Ø  Doortastend aanpakken van huiselijk geweld;

Ø  Bekende veelplegers worden door de politie en het sociaal team nauwlettend in de gaten gehouden en als ze weer over de schreef gaan stevig aangepakt;

Ø  Inzetten op inbraak- en brandpreventie;

Ø  Handhaven op overhangende beplanting op kruispunten;

Ø  Kruispunten overzichtelijker maken;

Ø  Verbeteren van 30 km zones;

Ø  Inzetten op verkeerseducatie;

Ø  Samenwerking met Veilig Verkeer Pekela voortzetten;

Ø  Samenwerken met het Verkeers- en Vervoerberaad Groningen.

 

 

4. Pekela, een Prima plek voor iedereen!

 

Wat hebben gedaan?

ü  De nodige maatregelen genomen om Pekela krimpbestendig te maken;

ü  Multifunctionele Centrum De Binding is gerealiseerd;

ü  In Oude Pekela is de zorg op één plek in Het Dokhuis ondergebracht;

ü  Scholen onder één dak samengebracht in De Groenling;

ü  Levensloopbestendige woningen gebouwd aan de Scholtenswijk;

ü  Uitvoeren van een regionaal woningbehoefteonderzoek;  

 

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Meer vervangende nieuwbouw, waaronder generatie bestendigde woningen;

Ø  Vergroten kwaliteit van wonen door renovatie, nieuwbouw en sloop van slechte woningen waarbij geldt; eerst nieuwbouw en dan pas slopen;

Ø  Tegengaan van verkoop van sociale huurwoningen;

Ø  Terugkopen van oudere huurwoningen door woningbouwcoöperaties (inponden);

Ø  Continueren regeling particuliere woningverbetering  en sloopregeling;

Ø  Maken van regionale en lokale afspraken om (ver)nieuwbouw op de juiste plaats  tot stand te brengen;

Ø  Bouwen  van nieuwe woningen bij voorkeur in de centrumgebieden van de dorpen en op open plaatsen in het lint binnen de bebouwde kom;

Ø  Minimaliseren van woonbestemmingen in buitengebieden;

Ø  Terugbrengen van het aantal bouwlocaties waarbij alleen aantrekkelijke bouwlocaties op de markt gebracht worden.  

 

 

5. Een goed en gezond milieu

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Geen diftar voor afvalinzameling ingesteld;

ü  Gescheiden afvalinzameling verbeterd;

ü  Daar waar weinig ruimte is, zijn ondergronds vuilcontainers geplaatst.

ü  Mogelijk maken van twee keer per jaar gratis afval afvoeren naar het brengstation in Nieuwe Pekela;

ü  Openen gemeentelijke kringloopwinkel aan de Hinderstraat;

ü  Ondersteunen duurzaamheidinitiatieven van ‘Duurzaam Pekela, particuliere inwoners en bedrijven;

ü  Realiseren van een tweetal zonneparken.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Energie besparen in gemeentelijke gebouwen;

Ø  Bij vervanging van gemeentelijke voertuigen inzetten op elektrisch rijden;

Ø  Stoppen van verspilling van grondstoffen;

Ø  Afval is grondstof. Afval wordt gescheiden opgehaald en zoveel mogelijk hergebruikt;

Ø  Verbeteren biodiversiteit;

Ø  Meer laadpalen voor elektrische auto’s;

Ø  Op plekken met weinig ruimte ondergrondse vuilcontainers plaatsen;

 

 

6. Economische ontwikkeling

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Contacten onderhouden met het Pekelder bedrijfsleven;

ü  Vestiging van een aantal bedrijven mede mogelijk gemaakt;

ü  Faciliteren van startende ondernemers;

ü  Opknappen centrum van Nieuwe Pekela;

ü  Ingang zetten herstructurering winkelcentrum De Helling en omgeving;

ü  Bij aanbestedingen van werken plaatselijke en regionale bedrijven uitnodigen om een offerte uit te brengen;

ü  Werkplekken bij de sociale werkvoorziening zijn gegarandeerd, onder andere door detachering medewerkers Synergon in de groenvoorziening bij de gemeente;

ü  Via het Trainings- en Diagnose Centrum zijn arbeidsprojecten opgezet voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Een gezond en aantrekkelijk ondernemersklimaat scheppen;

Ø  Versterken van de Pekelder middenstand;

Ø  Behoud van werkgelegenheid;

Ø  Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt perspectief bieden op een betaalde baan via arbeidservaring plaatsen;

Ø  Pekela blijven promoten als een prima plek om te wonen en te ondernemen;

Ø  Samenwerking met omliggende gemeenten en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij intensiveren  om bedrijven en inwoners naar Oost-Groningen te krijgen;

Ø  Lobbyen op provinciaal niveau voor een betere infrastructuur in Oost-Groningen  inclusief een spoorverbinding naar Stadskanaal/Emmen.

Ø  Zorgdragen voor een betere afstemming tussen het onderwijsaanbod en de vraag vanuit het bedrijfsleven;

Ø  Opleiden voor kansrijke beroepen moet meer aandacht krijgen.

 

 

7. Aandacht voor jong en oud

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Door het oprichten van het sociaal team proberen we mensen die dit nodig hebben bij te staan, zo nodig financieel, maatschappelijk en met zorg;

ü  Sociaal behoort Pekela tot een van de sociaalste gemeenten van Nederland;

ü  Professionele jongerenwerkers zijn via welzijnsinstelling De Badde aangesteld;

ü  Oprichten van ‘steunstees’ als onmisbare schakel tussen inwoner en de samenleving;

ü  Realiseren van een kinderboerderij met bijbehorende dagbesteding voor mensen met een  verstandelijke beperking in Oude Pekela;

ü  Realisatie van jongerencentrum in Nieuwe Pekela.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Meer aandacht besteden aan kwetsbare jongeren in samenwerking  met de daarvoor in  het leven geroepen instellingen;

Ø  Stimuleren van maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs;

Ø  De jeugd heeft de toekomst en verdient specifieke aandacht, vooral de kinderen die zich buitengesloten voelen. Zij dienen meer betrokken te worden bij de samenleving;

Ø  Samen voor Pekela is voor een gericht ouderenbeleid. Zoveel mogelijk voorzieningen dicht bij de mensen zodat de Pekelders in hun eigen dorp kunnen blijven wonen;

Ø  Stimuleren en oprichten  telefooncirkel ‘ouderen bellen ouderen’; 

Ø  Verstrekken van de juiste ondersteuning en hulpmiddelen die mensen in staat stellen thuis te blijven wonen;

Ø  Streven naar nieuwe woonvormen voor ouderen;

Ø  Realiseren van het verpleegcentrum in Nieuwe Pekela;

Ø  Tegengaan van eenzaamheid van burgers en mensen betrokken houden bij de samenleving;

Ø  Wijkgerichte zorg door integrale wijkaanpak. Dit leid tot een betere gezondheid en welbevinden van onze inwoners;

Ø  Een ruimer budget voor de jaarlijkse vrijwilligers dag.

 

8. Stimuleren sport en recreatie

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Combifunctionarissen een vaste dienstbetrekking bij de gemeente gegeven;

ü   Door promoten van sport is er de afgelopen jaren een toename van sportbeoefenaars geweest, zowel individueel als in groepsverband;

ü  Sporters die hoge sportieve prestaties hebben geleverd, zijn in het zonnetje gezet;

ü  Nieuwe tribunes in MFC De Binding geplaatst;

ü  Renovatie van 2 kleedruimtes in MFC De Binding;

ü  Bijdrage geleverd aan renovatie keuken De Kiepe;

ü  Aanleggen van jeu de boules banen in Oude en Nieuwe Pekela;

ü  Contact onderhouden met plaatselijke bedrijven en instellingen die zich bezig houden met recreatie en toerisme;

ü  Stimuleren van particuliere initiatieven die speciale historische plekken in kaart hebben gebracht.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Passende ondersteuning aan sportverenigingen bieden;

Ø  Zoveel mogelijk mensen, jong en oud, laten bewegen al dan niet in verenigingsverband;

Ø  Overige kleedruimtes in MFC De Binding renoveren;

Ø  Renoveren sportkantine De Spil; 

Ø  Renoveren De Kiepe

Ø  Instellen van een toeristisch platvorm voor ondernemers in recreatie en toerisme;

Ø  Ontwikkelen van toeristische routes in samenwerking met andere gemeenten en deze in samenwerking met andere gemeenten promoten;

Ø  Ontwikkelen van het Heeresveld voor toerisme;

Ø  Particuliere recreatie initiatieven ondersteunen;

Ø  Ondersteunen en adviseren van bewoners die speelvoorzieningen willen realiseren.

 

9. Stimuleren van kunst, cultuur en educatie

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Pekela heeft een lijst met gemeentelijk monumenten vastgesteld, hierdoor zijn 26 panden op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst;


ü  Een aantrekkelijke lening voor particuliere woningverbetering voor bewoners van monumentale panden beschikbaar gesteld;

ü  Zo goed mogelijk onderhouden en beveiligen van kunstwerken;

ü  Door gemeentelijke financiële ondersteuning  culturele activiteiten mede mogelijk gemaakt.


 

Wat willen we bereiken?

Ø  Behouden van cultureel erfgoed;

Ø  Beter onderhouden van openbare kunstwerken;

Ø  Meer kunstwerken in openbare ruimtes;

Ø  Expositieruimte blijven bieden aan (beginnende) kunstenaars in openbare gebouwen en  in overleg met eigenaren  dit ook te doen leegstaande winkelpanden;

Ø  Gemeentelijke financiële ondersteuning van culturele activiteiten blijven voortzetten;

  Intensieve samenwerking  tussen scholen, professionals en het sociaal team om schooluitval    te voorkomen;

Ø  Laaggeletterdheid uitbannen door optimale inzet van het Taalhuis;

Educatie voor volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt om doorstroom naar betaald                                            werk te realiseren.

 

 10.  Gemeentelijke financiën op orde

 

Wat hebben we gedaan?

We hebben de afgelopen jaren bezuinigd en financiële ombuigingen getroffen waardoor de gemeentelijke financiën weer op orde zijn.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Financieel doordachte en verantwoorde keuzes maken zodat de gemeentelijke financiën op orde blijven.

 

 

           Voorjaarsnota 2017


Samen voor Pekela presenteert hierbij de zienswijze van de lokale Pekelder partij op de jaarrekening 2016 van de gemeente en de voorjaarsnota 2017. Lees hieronder wat Samen voor Pekela heeft voorgelezen tijdens Algemene Beschouwingen in de Gemeenteraad.

Mijnheer de voorzitter, college, raadsleden en andere aanwezigen.
Ten eerste wil ik de samenstellers van deze programmarekening, danken voor dit uitgebreid en duidelijke stuk en complimenteren met de positieve accountants verklaring. Het positieve resultaat van deze jaarrekening komt voor een groot deel, door de bijdrage van het rijk aan de WMO en de lagere afname van producten van de Kompagnjie. Voorzitter, wij hebben over de jaarrekening geen vragen, omdat wij van mening zijn dat je vooruit moet kijken en lering moet trekken uit het verleden. Wij zijn dan ook positief verbaasd over het feit dat er de laatste jaren telkens een negatief beeld wordt geschetst, waarop bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, terwijl bij de jaarrekening telkens blijkt dat we een positief resultaat halen. Misschien in de toekomst iets minder voorzichtig zijn. Tevens zijn wij van mening dat het overschot zoals gepresenteerd in deze rekening, juist wordt verdeeld en waarbij de reserve voor de WMO wordt opgewaardeerd en er een flink deel gaat naar onderhoud wegen. Dit laatste om het onderhoud van onze bruggen en wegen beter op peil te brengen. En in ieder geval op C niveau te houden. Voorzitter, ondanks de vele investeringen, welke afgelopen jaar weer hebben plaats gevonden binnen onze gemeente, zijn er nog genoeg wensen over, hierover later meer. Voor de komende jaren vragen wij het college om op de ingeslagen weg door te gaan.

VOORJAARSNOTA 2017

Voorzitter,
Pekela gezond. Uit een recent onderzoek blijkt, dat ons postcode gebied bij de top tien van de meeste zorgkosten in Nederland behoort. De schuld wordt gegeven aan de lage sociale klasse en de hoge werkloosheid in dit gebied, wij zijn van mening dat de economie aantrekt en er steeds meer werk komt. Ook blijkt dat er steeds minder mensen uit Pekela hulp nodig hebben voor bijvoorbeeld schuldsanering. Wij herkennen de resultaten van dit onderzoek dan ook niet en zijn er van overtuigd, dat bij een vervolg onderzoek blijkt, dat Pekela niet meer bij de top hoort. Bij de verschillende programma’s hebben wij de navolgende opmerkingen dan wel vragen.

Communicatie:
Door o.a. het ingevoerde lezerspanel en het gebruik van sociaal media, wordt er ons inziens steeds beter gecommuniceerd met de burger. Helaas zijn er nog maar 628 volgers van de facebookpagina van de gemeente, ( dit is ca. 11% van het aantal woningen in Pekela) waardoor er nog veel huishoudens blijven verstookt van belangrijke informatie, via dit simpele medium. Hoe denkt u een grotere groep te bereiken?
Veiligheid:
Samen voor Pekela is erg content met de vele vrijwilligers voor de brandweer. Er is ons zelfs ten gehore gekomen dat er een personeel stop is ingevoerd, omdat er voldoende vrijwilligers zijn. Graag zouden wij nog zien dat de BOA’s, vooral in Nieuwe Pekela wat meer zichtbaar zijn.
Verkeer en Vervoer:
Wij ondersteunen het college in hun idee om een OV hub te creëren rondom het raadhuis en verwachten dan ook dat, bij het vaststellen van het centrumplan Oude Pekela, hier rekening mee wordt gehouden. Hiernaast steunen wij het initiatief van wethouder Van Mannekes om de Bosgrastraat aan te pakken, daar er veel klachten zijn over dit stuk weg. Ook bereiken ons veel klachten over de snelheid van automobilisten aan de Oldenburgerstraat en de Dr. Brouwerstraat. Misschien kunt u hier in de nabije toekomst iets aan doen.
Economische zaken:
Wat heeft de koppeling sociale en economische zaken ons tot nu toe opgeleverd? Ik denk hierbij aan het project “Over De Brug” in Oude-Pekela. Zijn hier mensen uitgestroomd naar regulier werk? En hoeveel vrijwilligers zijn er op dit moment nog die bijvoorbeeld klussen doen voor ouderen? Wij hebben vernomen dat er niet meer geholpen wordt bij oudere mensen omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Klop dit en zo ja wat kunnen we er aan doen?
Onderwijs:
Mijn fractie is blij met het feit dat het college heeft besloten om tot het jaar 2020, jaarlijks € 10.000 beschikbaar te stellen aan het muziekonderwijs, binnen onze gemeente. Vervolgens geeft u aan, dat voor minimaal 50 volwassenen, een kwalitatief hoogwaardig educatief aanbod in stand wilt houden. Kunt u ons aangeven hoeveel volwassenen er de afgelopen jaren gebruik hebben gemaakt van dit aanbod? Wij verliezen het AZC en nemen dan ook aan, dat dit in de toekomst een lager aantal zal opleveren.
Sport Cultuur en Recreatie:
Samen Voor Pekela is trots op de prestaties van de vele Pekelders die een sport beoefenen, we kunnen ons met recht een sportdorp noemen wij vinden het belangrijk dat de verschillende takken van sport, in onze gemeentes zijn te beoefenen. Reeds vele kampioenen zijn gehuldigd. Wij zijn blij met de voorzieningen van onze inwoners. Het draagt bij aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze inwoners. Vervolgens hebben wij in het verleden, de reserve, speelvoorziening geheel naar nihil gebracht. Mijn partij zou graag zien dat hiervoor weer een reserve wordt aangelegd van € 50.000. Naar onze mening moeten er meer natuurspeelplaatsen komen in ons dorp en kun je dit niet over laten aan goed willende vrijwilligers, waarbij deze vrijwilligers dan eerst een dure vereniging moeten opstarten om eventueel in aanmerking te komen voor een subsidie, voor een speeltuin. Kortom het huidige beleid moet op de schop. Financiering kan uit het begroting overschot. Wij zouden ook graag een betere aankleding van het Heeresveld zien, waarbij wij denken aan de al eerder genoemde natuurspeelplaats en het openstellen van de kiosk met toilet mogelijkheden. Misschien een idee om ook aan het Heeresmeer een aantal camperplekken te realiseren. Mooi om te zien, hoe het bestuur van het Kapiteinshuis door samenwerking met het Veenkoloniaal museum in Veendam de monumentale historie, zoals scheepsbouw en de Veenkoloniën uit de verf komt. Men kan nu door middel van een flyer, de plaatsen waar de vroegere scheepswerven lagen bezichtigen. Fietsend of lopend via het Pekelder diep vanaf het museum het Kapitein huis. Ook Siepco timmert goed aan de weg, er ligt een rijke Pekelder historie, wat we zeer zeker mogen laten zien en waar we trots op mogen zijn.
Sociale voorzieningen en participatie:
Voorzitter, Wij blijven ons zorgen maken om ons werkvoorzieningsschap ”Synergon” ook blijkt dat de uitwerking van het akkoord van Westerlee met de overgebleven gemeentes erg stroef verloopt. Kunt u ons in het kort de stand van zaken schetsen? Vervolgens willen wij graag dat u extra inzet op de renovatie van dorpshuis “De Kiepe” in Nieuwe Pekela, mede om het feit dat een deel van dit dorpshuis is afgekeurd door de brandweer.
Gezondheid en Milieu:
Reeds in de aanhef van deze voorjaarsnota heb ik al e.e.a. gemeld over gezondheid. Inzake milieu is mijn partij van mening, dat we op de goede weg zijn en ondersteunen het college dan ook met de ingeslagen weg met betrekking tot het afval beleid. Wel maakt mijn fractie zich zorgen over de toenemende vervuiling van de internationale wateren. De hoeveelheid plastics is enorm veel. Niet al het plastic wordt even doelmatig ingezameld een deel komt als zwerf vuil terug in het milieu en via de voedsel keten weer bij de mens terecht. Wij wensen maatregelen richting verpakking industrie en zien een toekomst voor ons met meer duurzame verpakkingsmaterialen zoals papier en karton. (motie)
Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting:
Samen Voor Pekela is blij met de ideeën voor het centrumplan Oude Pekela en is van mening dat het college de goede weg bewandeld, middels informatie en voorlichtings avonden. Vervolgens is een grote wens van ons, dat er in Nieuwe Pekela een nieuw verpleegtehuis komt. Helaas hebben we dit niet zelf in handen maar wel kunnen we Oosterlengte regelmatig herinneren aan de gemaakte afspraken. Dit zelfde geld voor “Acantus” betreffende de renovatie dan wel nieuwbouw van levensbestendige woningen in zowel Nieuwe als Oude Pekela. Uit het verleden blijkt dat er helaas geen goede afspraken met “Acantus” kunnen worden gemaakt, Wij verwachten dan ook dat inzake de toekomstige woningbouw, waterdichte afspraken worden gemaakt.
Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien:
De voorjaarsnota, zoals deze nu voor ons ligt, laat een positief resultaat zien van bijna 3 ton. Hiervoor onze complimenten aan het college. Naast de voorstellen van het college zouden wij graag zien dat de bijdrage aan de Jonckheren van Beresteyn, blijft gehandhaafd vele Pekelders zijn aangewezen op de cultuurcentrums in de omgeving, dergelijke kleine bezuiniging brengen meer maatschappelijk schade, dan dat het financieel opbrengt. Tevens spreken wij de wens uit, om voor het jaar 2018 het WOZ percentage te bevriezen en deze dit jaar niet te verhogen. De kosten hiervan zijn, volgens de afdeling financiën, € 48.500. Ook deze financiering zou kunnen komen uit het begroting overschot.

Voorzitter, Tot slot afgelopen jaren waren de vooruitzichten vaker negatief dan positief, mijn partij is dan ook positief verast met deze cijfers en spreekt de wens uit dat ook de komende jaren, onze gemeente zwarte cijfers kan blijven schrijven.
Aldus de fractie van SAMEN VOOR PEKELA
Grietje Smit-Norder, Els Winkel, Lex Kupers.
            Wij zullen doorgaan……….
Wat heeft Samen Voor Pekela bereikt de afgelopen 4 jaar.

 

Samen Voor Pekela is de vorige verkiezingen in gegaan met een tiental speerpunten, nu ruim drie jaar na de verkiezingen is het tijd voor een terugblik. Samen Voor Pekela werd de grootste partij in uw gemeente en onze kopman Jaap van Mannekes werd wethouder. In de raad zit nu: Harry Hoiting, Lex Kupers en Grietje Smit-Norder. Hieronder volgen onze speerpunten en de verantwoording.

 

 1. Opknappen van buurten, straten en verbeteren van de leefbaarheid.

Op vele plaatsen zijn de wegen geheel of gedeeltelijk gerepareerd of vernieuwd.

 

2. De uitstraling van Pekela kan en moet beter.

Het openbaar groen is op verschillende plekken opnieuw ingericht. Bomen zijn gesnoeid het achterstalling onderhoud wordt weggewerkt. Het Hugo de Grootpark is klaar.

 

3. Verbeteren van de veiligheid en verhogen van het veiligheid gevoel.

Er is ingezet op verkeersveiligheid. Bij alle scholen zijn zogenaamde julipalen en zebrapaden aangebracht. Er zijn een drietal rotondes in de N 367 aangebracht. Zo is de oversteek van de Zuidwendingerweg ook veiliger geworden. Een snelheid signaleringmeter is geplaatst. Deze meter wordt regelmatig verplaatst. Er zijn op diverse plekken nieuwe lichtmasten geplaatst.

 

4. Pekela moet een plek zijn voor iedereen.

Diverse bestemmingsplannen zijn geactualiseerd. Voor de particulier is er meer ruimte gekomen om bijgebouwen te plaatsen. We hebben een regeling voor particuliere woningverbetering gemaakt.

 

5. Voor een goed en gezond milieu.

Het college is een actie gestart “afval bestaat niet”. Pekela doet weer mee met de nationale boom plantdag. Er is een hondenpoep beleid vastgesteld en op het gemeentehuis zijn zonnecollectoren geplaatst.

 

6. Bevorderen kleinschalige bedrijvigheid. En actief vestigingbeleid voor de middenstand en economische promotie van Pekela.

De ontwikkelingen in het centrum van Nieuwe Pekela is los getrokken er is nu een Poiesz supermarkt gevestigd. Pekela promoot zich op de regionale ondernemers dagen in Groningen. Op bedrijventerrein West in Oude Pekela zijn de eerste bouw activiteiten van nieuwe bedrijven begonnen.

 

 

7.  Meer aandacht voor jeugd en ouderen in onze samenleving

Er is meer aandacht aan het jongerenwerk besteed. De jeugd in Nieuwe Pekela heeft een tijdelijk onderkomen in “De Kiepe”. Besloten is een nieuw jongerencentrum te bouwen , welke wordt gerealiseerd door een Pekelder ondernemers. Tevens is er een extra jongerenwerker aangetrokken.

                                                                                                                     

8. Stimulering van de kwaliteit van educatie sport en recreatie. Sport voorzieningen moeten blijven.

Er is geld beschikbaar gesteld voor sportstimulering. Een gebiedsvisie Heeresveld is opgesteld en aan de bevolking voor inspraak aangeboden. Met de Noordelijk sportvis federatie is een overeenkomst gesloten welke nachtvissen mogelijk maakt, vervolgens zijn er  een drietal vissteigers gerealiseerd. Visvijvers zijn schoongemaakt. PJC en Damacota hebben een nieuw kleedgebouw. In de Schoolstraat en Meerkoet zijn kinderspeelplaatsen gekomen. Atlantis wordt verbouwd tot multifunctioneel centrum. De berging van de Spil wordt uitgebreid en er is een nieuw gebouw geplaatst voor de ijsbaan vereniging.

 

9. Meer halen uit sociaal culturele zaken

In samenwerking met anderen zijn werkgelegenheid projecten opgezet. In de voormalige school aan de Hinderstraat is een reactivering project opgezet voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

 

10. Financiën en ander zaken.

Financieel hebben we het moeilijk. In 2011 moesten we 1.8. miljoen euro bezuinigen.

Voor het sluitend maken van de begroting 2012 werden grote offers gebracht. Ondanks dit

is Pekela een financieel gezonde gemeente.

 

Tenslotte

Samen Voor Pekela werkt nu bijna vier jaar mee aan het besturen van de gemeente. Het denken in oplossingen, het op komen voor de belangen van de burgers, is wat ons drijft.

Wij zijn tegen de herindeling, maar we beseffen dat we dit proces niet kunnen tegenhouden.

We kiezen dan ook voor Zuid-Oost Groningen en gaan er het beste voor Pekela uit halen.

Wij durven te kiezen, ook als het soms moeilijk is.

 

Vier jaar geleden gaf u ons het vertrouwen. We hopen dat u op 19 maart 2014 opnieuw  uw vertrouwen in ons wilt schenken, zodat wij verder kunnen op de ingeslagen weg, er is veel gebeurd en nog veel te doen.

“We zullen doorgaan” dit is de leus van ons verkiezingsprogramma.

Doorgaan met het Schoon-Heel en Veilig maken van ons prachtige dorp.

 

Het bestuur en de leden van “SAMEN VOOR PEKELA”  wenst u fijne feestdagen.

 

Wordt Lid van Samen Voor Pekela. Meldt u aan bij Hennie van Mannekes 0597-646195 of  http://www.samenvoorpekela.nl/

Kandidatenlijst Samen Voor Pekela

Samen Voor Pekela heeft afgelopen woensdag de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing 2014-2018 vastgesteld. Jaap van Mannekes de huidige wethouder is als lijsttrekker gekozen. 2 t/m 4 zijn de zittende raadsleden.Een commissie van drie had de groslijst opgesteld. De gros lijstcommissie en de leden van Samen Voor Pekela was van mening dat de zittende raadsleden goed hadden gefunctioneerd en dat een verlenging met een volgende zittingsperiode in de rede lag. De vergadering van Samen Voor Pekela nam de groslijst unaniem over.De lijst bestaat uit 16 kandidaten.

 

Nr. 1 Jaap Van Mannekes

Nr. 2 Lex Kupers

Nr. 3 Grietje Smit-Norder

Nr. 4 Els Winkel

Nr. 5 Hennie van Mannekes-de Jong

Nr. 6 Margaret Verbeek

Nr. 7 Geert Lukens

Nr. 8 Jaap Broere

Nr. 9 Willem Frans

Nr. 10 Bert de Bruin

Nr. 11 Roelie Köning

Nr. 12 Anton Smit

Nr. 13 Dirk Boltjes

Nr. 14 Marga Kupers

Nr. 15 Jans Mulder

De leden van Samen Voor Pekela hebben eveneens het verkiezingsprogramma “We zullen doorgaan” vastgesteld. Het thema Schoon - Heel - Veilig is ook in dit verkiezingsprogramma leidraad voor de komende zittingsperiode 2014-2018.

 

 Hennie van Mannekes-de Jong

 

Leden

Recente Filmpjes

673 views - 0 comments