Voeg ook onze Facebook Pagina Samen Voor Pekela toe voor nog meer actueel nieuws
https://nl-nl.facebook.com/samenvoorpekela/

SAMEN VOOR PEKELA

De Partij Voor Boven Nieuwe En Oude Pekela

Deurbroezen!

(Gaan voor wat je wilt bereiken!)

 

Beste Pekelders,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Samen Voor Pekela voor de periode 2018-2022. Samen Voor Pekela is een lokale partij die opkomt voor de belangen van de inwoners van Pekela. Doordat wij een lokale partij zijn, zijn we niet gebonden aan landelijke standpunten van welke politieke partij dan ook.

Samen Voor Pekela heeft zich als lokale partij ontwikkeld die in staat is te besturen met oog voor de belangen van de inwoners van Pekela. Steeds stellen wij ons de vraag: “behartigen we de belangen van onze inwoners?”

Samen Voor Pekela richt zich op zaken die voor de Pekelders belangrijk zijn, zoals economie, werkgelegenheid en vooral leefbaarheid. Wij vinden in dit kader de samenwerking met de regio van groot belang. Samen sta je sterker dan alleen! Ook staan wij vanuit dit standpunt positief tegenover een toekomstige herindeling. De gemeenteraad is na uitgebreid onderzoek tot de conclusie gekomen dat een fusie met andere gemeenten noodzakelijk is om problemen zoals economische achterstand, werkloosheid, scholing en sociale achterstand het hoofd te bieden.

De afgelopen 8 jaar hebben wij bestuursverantwoordelijkheid gedragen en hebben wij laten zien dat wij er zijn voor u als inwoner van Pekela. Samen Voor Pekela heeft in haar verkiezingsprogramma’s  2010-2014 ‘Frisse wind’ en  2014-2018 ‘Wij zullen doorgaan’ een aantal speerpunten benoemd. In dit programma  verantwoorden wij ons voor de behaalde resultaten in de afgelopen jaren. Veel van onze programma’s hebben we uitgevoerd. Tevens geven wij weer wat we de komende vier jaar willen bereiken.

‘Deurbroezen!’ luidt ons verkiezingsprogramma. Waarom? Met klagen en negatief denken bereik je niets. Natuurlijk gaan er af en toe dingen mis en er mag dan gemopperd worden. Maar dit mag niet de overhand krijgen. We wonen in een prachtig dorp waar we de afgelopen jaren vooral mooie dingen hebben gerealiseerd. Zo zijn we in Pekela volop bezig geweest om het dorp krimpbestendig te maken, is het centrum van Nieuwe Pekela prachtig geworden en wordt er momenteel druk gewerkt om van het centrum van Oude Pekela weer aanzien te geven. Zaken om trots op te zijn. Tegelijkertijd beseffen we ook dat er nog een hoop te doen is, daarom zeggen we als Samen Voor Pekela: Nait soezen, moar deurbroezen!

 

Op 21 maart 2018 gaan we weer met zijn allen naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Wij willen de komende 4 jaar wederom in de gemeenteraad opkomen voor de belangen van de Pekelders. Stem daarom op 21 maart 2018 op Samen Voor Pekela.

 

 

 

 

1. Opknappen van buurten en straten en versterken van de leefbaarheid

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Er is een excessenregeling in de welstandsnota opgenomen waarmee eigenaren van bouwvallige panden worden aangeschreven;

ü  Tien panden zijn  voorlopig op een ‘krottenlijst’ geplaatst waarvan inmiddels drie pandeigenaren zijn aangeschreven;

ü  Er is een subsidieregeling van € 10.000 per woning voor krotopruiming ingesteld;

ü  Een gedeelte van het centrum in Oude Pekela is gesloopt om het toekomstbestendig te maken;

ü  Meer geld beschikbaar gesteld voor onderhoud van wegen met zichtbaar resultaat;

ü  Lantaarnpalen zijn vervangen en het groenonderhoud is verbeterd.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Realiseren van ‘Centrum Ontwikkelingsplan Oude Pekela’ om de leefbaarheid in Pekela te vergroten;

Ø  Doorgaan met het aanschrijven van eigenaren van bouwvallige panden;

Ø  Onderhoud van wegen, openbare verlichting en groen wordt voortgezet;

Ø  Beplanting vervangen waar nodig en waar het kan het groen onderhoudsarm maken;

Ø  Optimaal onderhoud van bomen en herplantingsplicht bij kappen van bomen;

Ø  Behouden van monumentale bomen;

Ø  Oprichten bomenfonds. Voor iedere gekapte boom wordt een bijdrage voor het bomenfonds gevraagd om restauratie van monumentale bomen mogelijk te maken.

 

 

2. Een nog betere uitstraling van Pekela

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Geen bouwvergunningen afgegeven die het aanzicht van Pekela in negatieve zin beïnvloeden;

ü  Handhaven gratis parkeren in Pekela;

ü  Groot onderhoud aan bruggen en beschoeiing van het Pekelderdiep;

ü  Realisatie kinderboerderij Hugo de Groot park;

ü  Ligplaatsenverordening voor boten vastgesteld;

ü  Medewerking verleend aan ‘Pekels Goud’.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Inzetten op bewustwording van vermindering van zwerfvuil;

Ø  Sterk maken voor opruimen rommeltuinen;

Ø  Structureel schoonmaken van verkeersborden en bruggen;

Ø  Rechtzetten van verkeersborden en lantaarnpalen;

Ø  Voorkomen van spookboten in het Pekelderdiep;

Ø  Werken aan imago verbetering;

 

 

 

3. Verbeteren van (verkeers)veiligheid

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Aanstellen van drie wijkagenten en in samenwerking met Veendam aanstellen van stagiaires van aankomende boa’s  zodat er meer uren beschikbaar zijn voor handhaving;

ü  Oprichten team openbare orde en veiligheid. Dit team pakt de zwaarste handhavingszaken aan;

ü  Verhalen van schade op daders van vandalisme;

ü  Structureel verbeterd van openbare verlichting door het aanbrengen van ledverlichting;

ü  Rondom scholen zijn verkeersveiligheidsmaatregelen genomen;

ü  Voor Boven Pekela is een verkeersveiligheidsplan opgesteld die nu wordt uitgevoerd;

ü  Instellen 30 km zones;

ü  Regelmatig met bewoners overlegd over verbeteren verkeersveiligheid;

ü  In samenwerking  met Veilig Verkeer Pekela zijn een drietal smileys geplaatst.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Meer politie en boa’s op straat;

Ø  Vandalisme aan gemeentelijke en particuliere eigendommen tot een minimum beperken;

Ø  Maatschappelijk ongewenst gedrag voorkomen door intensieve samenwerking van scholen, sportverenigingen, professionals en het sociaal team; 

Ø  Uitbreiden buurtbemiddeling door professionals en vrijwilligers;  

Ø  Samen met de woningcorporaties buurtconciërges inzetten

Ø  Doortastend aanpakken van huiselijk geweld;

Ø  Bekende veelplegers worden door de politie en het sociaal team nauwlettend in de gaten gehouden en als ze weer over de schreef gaan stevig aangepakt;

Ø  Inzetten op inbraak- en brandpreventie;

Ø  Handhaven op overhangende beplanting op kruispunten;

Ø  Kruispunten overzichtelijker maken;

Ø  Verbeteren van 30 km zones;

Ø  Inzetten op verkeerseducatie;

Ø  Samenwerking met Veilig Verkeer Pekela voortzetten;

Ø  Samenwerken met het Verkeers- en Vervoerberaad Groningen.

 

 

4. Pekela, een Prima plek voor iedereen!

 

Wat hebben gedaan?

ü  De nodige maatregelen genomen om Pekela krimpbestendig te maken;

ü  Multifunctionele Centrum De Binding is gerealiseerd;

ü  In Oude Pekela is de zorg op één plek in Het Dokhuis ondergebracht;

ü  Scholen onder één dak samengebracht in De Groenling;

ü  Levensloopbestendige woningen gebouwd aan de Scholtenswijk;

ü  Uitvoeren van een regionaal woningbehoefteonderzoek;  

 

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Meer vervangende nieuwbouw, waaronder generatie bestendigde woningen;

Ø  Vergroten kwaliteit van wonen door renovatie, nieuwbouw en sloop van slechte woningen waarbij geldt; eerst nieuwbouw en dan pas slopen;

Ø  Tegengaan van verkoop van sociale huurwoningen;

Ø  Terugkopen van oudere huurwoningen door woningbouwcoöperaties (inponden);

Ø  Continueren regeling particuliere woningverbetering  en sloopregeling;

Ø  Maken van regionale en lokale afspraken om (ver)nieuwbouw op de juiste plaats  tot stand te brengen;

Ø  Bouwen  van nieuwe woningen bij voorkeur in de centrumgebieden van de dorpen en op open plaatsen in het lint binnen de bebouwde kom;

Ø  Minimaliseren van woonbestemmingen in buitengebieden;

Ø  Terugbrengen van het aantal bouwlocaties waarbij alleen aantrekkelijke bouwlocaties op de markt gebracht worden.  

 

 

5. Een goed en gezond milieu

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Geen diftar voor afvalinzameling ingesteld;

ü  Gescheiden afvalinzameling verbeterd;

ü  Daar waar weinig ruimte is, zijn ondergronds vuilcontainers geplaatst.

ü  Mogelijk maken van twee keer per jaar gratis afval afvoeren naar het brengstation in Nieuwe Pekela;

ü  Openen gemeentelijke kringloopwinkel aan de Hinderstraat;

ü  Ondersteunen duurzaamheidinitiatieven van ‘Duurzaam Pekela, particuliere inwoners en bedrijven;

ü  Realiseren van een tweetal zonneparken.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Energie besparen in gemeentelijke gebouwen;

Ø  Bij vervanging van gemeentelijke voertuigen inzetten op elektrisch rijden;

Ø  Stoppen van verspilling van grondstoffen;

Ø  Afval is grondstof. Afval wordt gescheiden opgehaald en zoveel mogelijk hergebruikt;

Ø  Verbeteren biodiversiteit;

Ø  Meer laadpalen voor elektrische auto’s;

Ø  Op plekken met weinig ruimte ondergrondse vuilcontainers plaatsen;

 

 

6. Economische ontwikkeling

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Contacten onderhouden met het Pekelder bedrijfsleven;

ü  Vestiging van een aantal bedrijven mede mogelijk gemaakt;

ü  Faciliteren van startende ondernemers;

ü  Opknappen centrum van Nieuwe Pekela;

ü  Ingang zetten herstructurering winkelcentrum De Helling en omgeving;

ü  Bij aanbestedingen van werken plaatselijke en regionale bedrijven uitnodigen om een offerte uit te brengen;

ü  Werkplekken bij de sociale werkvoorziening zijn gegarandeerd, onder andere door detachering medewerkers Synergon in de groenvoorziening bij de gemeente;

ü  Via het Trainings- en Diagnose Centrum zijn arbeidsprojecten opgezet voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Een gezond en aantrekkelijk ondernemersklimaat scheppen;

Ø  Versterken van de Pekelder middenstand;

Ø  Behoud van werkgelegenheid;

Ø  Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt perspectief bieden op een betaalde baan via arbeidservaring plaatsen;

Ø  Pekela blijven promoten als een prima plek om te wonen en te ondernemen;

Ø  Samenwerking met omliggende gemeenten en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij intensiveren  om bedrijven en inwoners naar Oost-Groningen te krijgen;

Ø  Lobbyen op provinciaal niveau voor een betere infrastructuur in Oost-Groningen  inclusief een spoorverbinding naar Stadskanaal/Emmen.

Ø  Zorgdragen voor een betere afstemming tussen het onderwijsaanbod en de vraag vanuit het bedrijfsleven;

Ø  Opleiden voor kansrijke beroepen moet meer aandacht krijgen.

 

 

7. Aandacht voor jong en oud

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Door het oprichten van het sociaal team proberen we mensen die dit nodig hebben bij te staan, zo nodig financieel, maatschappelijk en met zorg;

ü  Sociaal behoort Pekela tot een van de sociaalste gemeenten van Nederland;

ü  Professionele jongerenwerkers zijn via welzijnsinstelling De Badde aangesteld;

ü  Oprichten van ‘steunstees’ als onmisbare schakel tussen inwoner en de samenleving;

ü  Realiseren van een kinderboerderij met bijbehorende dagbesteding voor mensen met een  verstandelijke beperking in Oude Pekela;

ü  Realisatie van jongerencentrum in Nieuwe Pekela.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Meer aandacht besteden aan kwetsbare jongeren in samenwerking  met de daarvoor in  het leven geroepen instellingen;

Ø  Stimuleren van maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs;

Ø  De jeugd heeft de toekomst en verdient specifieke aandacht, vooral de kinderen die zich buitengesloten voelen. Zij dienen meer betrokken te worden bij de samenleving;

Ø  Samen voor Pekela is voor een gericht ouderenbeleid. Zoveel mogelijk voorzieningen dicht bij de mensen zodat de Pekelders in hun eigen dorp kunnen blijven wonen;

Ø  Stimuleren en oprichten  telefooncirkel ‘ouderen bellen ouderen’; 

Ø  Verstrekken van de juiste ondersteuning en hulpmiddelen die mensen in staat stellen thuis te blijven wonen;

Ø  Streven naar nieuwe woonvormen voor ouderen;

Ø  Realiseren van het verpleegcentrum in Nieuwe Pekela;

Ø  Tegengaan van eenzaamheid van burgers en mensen betrokken houden bij de samenleving;

Ø  Wijkgerichte zorg door integrale wijkaanpak. Dit leid tot een betere gezondheid en welbevinden van onze inwoners;

Ø  Een ruimer budget voor de jaarlijkse vrijwilligers dag.

 

8. Stimuleren sport en recreatie

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Combifunctionarissen een vaste dienstbetrekking bij de gemeente gegeven;

ü   Door promoten van sport is er de afgelopen jaren een toename van sportbeoefenaars geweest, zowel individueel als in groepsverband;

ü  Sporters die hoge sportieve prestaties hebben geleverd, zijn in het zonnetje gezet;

ü  Nieuwe tribunes in MFC De Binding geplaatst;

ü  Renovatie van 2 kleedruimtes in MFC De Binding;

ü  Bijdrage geleverd aan renovatie keuken De Kiepe;

ü  Aanleggen van jeu de boules banen in Oude en Nieuwe Pekela;

ü  Contact onderhouden met plaatselijke bedrijven en instellingen die zich bezig houden met recreatie en toerisme;

ü  Stimuleren van particuliere initiatieven die speciale historische plekken in kaart hebben gebracht.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Passende ondersteuning aan sportverenigingen bieden;

Ø  Zoveel mogelijk mensen, jong en oud, laten bewegen al dan niet in verenigingsverband;

Ø  Overige kleedruimtes in MFC De Binding renoveren;

Ø  Renoveren sportkantine De Spil; 

Ø  Renoveren De Kiepe

Ø  Instellen van een toeristisch platvorm voor ondernemers in recreatie en toerisme;

Ø  Ontwikkelen van toeristische routes in samenwerking met andere gemeenten en deze in samenwerking met andere gemeenten promoten;

Ø  Ontwikkelen van het Heeresveld voor toerisme;

Ø  Particuliere recreatie initiatieven ondersteunen;

Ø  Ondersteunen en adviseren van bewoners die speelvoorzieningen willen realiseren.

 

9. Stimuleren van kunst, cultuur en educatie

 

Wat hebben we gedaan?

ü  Pekela heeft een lijst met gemeentelijk monumenten vastgesteld, hierdoor zijn 26 panden op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst;


ü  Een aantrekkelijke lening voor particuliere woningverbetering voor bewoners van monumentale panden beschikbaar gesteld;

ü  Zo goed mogelijk onderhouden en beveiligen van kunstwerken;

ü  Door gemeentelijke financiële ondersteuning  culturele activiteiten mede mogelijk gemaakt.


 

Wat willen we bereiken?

Ø  Behouden van cultureel erfgoed;

Ø  Beter onderhouden van openbare kunstwerken;

Ø  Meer kunstwerken in openbare ruimtes;

Ø  Expositieruimte blijven bieden aan (beginnende) kunstenaars in openbare gebouwen en  in overleg met eigenaren  dit ook te doen leegstaande winkelpanden;

Ø  Gemeentelijke financiële ondersteuning van culturele activiteiten blijven voortzetten;

  Intensieve samenwerking  tussen scholen, professionals en het sociaal team om schooluitval    te voorkomen;

Ø  Laaggeletterdheid uitbannen door optimale inzet van het Taalhuis;

Educatie voor volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt om doorstroom naar betaald                                            werk te realiseren.

 

 10.  Gemeentelijke financiën op orde

 

Wat hebben we gedaan?

We hebben de afgelopen jaren bezuinigd en financiële ombuigingen getroffen waardoor de gemeentelijke financiën weer op orde zijn.

 

Wat willen we bereiken?

Ø  Financieel doordachte en verantwoorde keuzes maken zodat de gemeentelijke financiën op orde blijven.

 

 

Leden

Recente Foto`s : Schutsemarkt 2011

Recente Forum Berichten

No recent posts

Komende Vergaderingen

Recente Filmpjes

667 views - 0 comments

Facebook Like Button